نمایش دادن همه 36 نتیجه

کتاب مجموعه مشاوره-جامع ارشد انتشارات آراه

351,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

وزیری

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

528

کتاب مجموعه مدیریت مالی-جامع ارشد انتشارات آراه

160,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1399

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه مدیریت دولتی-جامع ارشد انتشارات آراه

160,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

200

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه مدیریت بازرگانی-جامع ارشد انتشارات آراه

150,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

252

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه علوم تربیتی 1 – جامع ارشد انتشارات آراه

395,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

,

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

670

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه علوم اجتماعی-جامع ارشد انتشارات آراه

395,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

وزیری

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

645

کتاب مجموعه علوم جغرافیایی(ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی)-جامع ارشد انتشارات آراه

160,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

450

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه روان شناسی تربیتی-جامع ارشد انتشارات آراه

351,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

552

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه حقوق خصوصی-جامع ارشد انتشارات آراه

395,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

600

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی-جامع ارشد انتشارات آراه

380,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

نوع جلد

شومیز

ناشر

قطع کتاب

وزیری

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

474

کتاب مجموعه حسابداری – جامع ارشد انتشارات آراه

395,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

648

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب دروس عمومی و مشترک مدیریت-جامع ارشد انتشارات آراه

395,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

,

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

636

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه دروس عمومی علوم اقتصادی-جامع ارشد انتشارات آراه

215,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

383

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه دروس اختصاصی علوم اقتصادی-جامع ارشد انتشارات آراه

215,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1398

تعداد صفحات

386

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی مشاوره واحد آموزشی انتشارات آراه

143,500 تومان205,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1401

ناشر

تعداد صفحات

304

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر اقتصاد انتشارات آراه

161,000 تومان230,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر تاریخ انتشارات آراه

189,000 تومان270,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

432

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر جغرافیا انتشارات آراه

206,500 تومان295,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

448

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر هنر انتشارات آراه

108,500 تومان155,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر معارف اسلامی انتشارات آراه

147,000 تومان210,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

384

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر ریاضی انتشارات آراه

136,500 تومان195,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دسته دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

440

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی علوم آزمایشگاهی انتشارات آراه

206,500 تومان295,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دسته دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

320

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی شهرداری ها انتشارات آراه

138,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

412

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر ادبیات فارسی انتشارات آراه

170,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

نویسندگان

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر زیست انتشارات آراه

129,500 تومان185,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر عربی انتشارات آراه

122,500 تومان175,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

352

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی آموزش و پرورش انتشارات آراه

78,400 تومان112,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

, ,

سال چاپ

1399

ناشر

تعداد صفحات

256

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

122,500 تومان175,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

368

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی نیروی انتظامی انتشارات آراه

110,600 تومان158,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1401

ناشر

تعداد صفحات

468

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری انتشارات آراه

54,600 تومان78,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

248

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

شومیز

اطلاعات عمومی و قانون اساسی انتشارات آراه

33,600 تومان48,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

سال چاپ

1397

ناشر

تعداد صفحات

256

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز

استخدامی هوش و توانمندی های عمومی انتشارات آراه

47,600 تومان68,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو, کتاب دست دوم

نویسندگان

,

سال چاپ

1400

ناشر

تعداد صفحات

176

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

شومیز

کتاب مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع-جامع ارشد انتشارات آراه

285,000 تومان
وضعیت کتاب

کتاب نو

ناشر

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

634

قطع کتاب

وزیری

نوع جلد

شومیز